Author: Wicogora

INGARUKA Z’ICYAHA

Hashingiwe ku bivugwa mu Itangiriro 3:7-19 na Abaroma 5:12, ni izihe nkurikizi z’icyaha zikomeye zabaye?Intang 3:7-19[7]Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by’imitini, biremeramo ibicocero.[8]Bumva imirindi y’Uwiteka…