Warning: Undefined variable $ub in /home4/bncrpved/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home4/bncrpved/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
YEREMIYA 21: UMWAMI AHANUZA YEREMIYA – Wicogora Mugenzi

Dukomeje gusoma no kwiga igice cya Bibiliya buri munsi. Iga igice cyose cya 21 cya YEREMIYA , usenga kandi uciye bugufi.

📖 YEREMIYA 21
[1] Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka, igihe Umwami Sedekiya amutumyeho Pashuri mwene Malikiya, na Zefaniya mwene Maseya w’umutambyi ati
[2] “Ndagusaba ngo utubarize Uwiteka, kuko Nebukadinezari umwami w’i Babuloni aje kuturwanya. Ahari Uwiteka azatugenzereza nk’uko imirimo ye yose itangaje ingana, kugira ngo uwo mwami asubireyo ye kudutera.”
[3] Nuko Yeremiya arababwira ati”Uku ni ko muzasubiza Sedekiya muti
[4] Uwiteka Imana ya Isirayeli, ivuze itya iti: Dore ngiye gusubiza inyuma intwaro z’intambara ziri mu maboko yanyu, izo murwanisha umwami w’i Babuloni n’Abakaludaya babagose bakubye inkike, mbateranirize muri uyu murwa.
[5] Kandi jye ubwanjye nzabarwanisha ukuboko kurambuye, ukuboko gukomeye ndetse mfite uburakari n’umujinya, umujinya ukaze.
[6] Nzica abantu bo muri uyu murwa, abantu n’amatungo bizicwa n’icyorezo gikomeye.
[7] Kandi hanyuma y’ibyo, ni ko Uwiteka avuga, Sedekiya umwami w’u Buyuda n’abagaragu be na rubanda, ndetse n’abasigaye muri uyu murwa bose barokotse icyo cyorezo n’inkota n’inzara, nzabagabiza Nebukadinezari umwami w’i Babuloni n’ababisha babo n’abahiga ubugingo bwabo kandi azabicisha inkota. Ntazabareka cyangwa abagirire ibambe, haba no kubagirira imbabazi.’

[14] Nzabahanira ibihwanye n’imbuto z’imirimo yanyu, kandi nzakongeza umuriro mu ishyamba ryaho, uzakongora ibihakikije byose.” Ni ko Uwiteka avuga.

Ukundwa n’Imana, amahoro abe muri wowe. Twigishe kuburira no gutesha, tudaciriye abandi imanza zishingiye gusa ku bigaragara

1️⃣ IYO WUGARIJWE N’IBIBAZO UBAZA NDE?
🔰 Umwami Sedekiya ubwo yari yugarijwe n’ibibazo yatewe na Nebukadinezari umwami w’i Baburoni yatumye ku muhanuzi Yeremiya ngo amubarize Uwiteka (Yeremiya 21:1-3).
⚠️ Wowe iyo wugarijwe n’ibibazo witabaza nde?

Ijambo ry’Imana riravuga riti: kandi nibababwira ngo”Nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n’abapfumu banwigira bakongorera”, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo, bakaba ari yo babaza? Mbese iby’abazima byabazwa abapfuye? (Yesaya 8:19)

⏯️ Abantu bamwe na bamwe bajya bahura n’ibibazo runaka ugasanga bagiye gushakira mu nzira zidakwiriye! Muri iki gihe cyacu hadutse abapfumu bitwaje Bibiliya. Ni akaga gakomeye.

⏯️« Umuntu w’umunyabyaha nta handi yavana ibyiringiro no gukiranuka keretse mu Mana honyine; umuntu abasha gukiranuka gusa igihe acyizeye Imana kandi agakomeza umubano muzima agirana nayo. Ibihamya ku bagabura (Testimonies to Ministers, p.367).

2️⃣ INZIRA ZIDUSHYIZWE IMBERE
🔰 “Kandi ubu bwoko uzabubwire uti ‘Uku ni ko Uwiteka avuga ngo dore nshyize imbere yanyu inzira y’ubugingo n’inzira y’urupfu ngo mwihitiremo.
(Yeremiya 21:8)

♦️Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, Ariko iherezo ryayo ni inzira z’urupfu (Imigani 16:25). Mu gitabo Uwifuzwa Ibihe byose, hatubwira ko Data wa twese yemeye ko Kristo “agerwaho n’akaga k’ubuzima kimwe n’undi muntu wese, kurwana nk’undi mwana wese w’ikiremwa muntu, bishoboka ko anatsindwa akanarimbuka by’iteka”. Duhora twifuza cyane kurinda abana bacu imbaraga za Satani. Ariko “ Imana yemeye gutanga Umwana wayo w’ikinege kugirango ajye ku rugamba rushishana rufite ingaruka ziteye ubwoba kandi ibyo byabereyeho kugirango inzira y’ubugingo iringanirizwe abana bacu. “ Dore aho urukundo rushingiye!” “ISHIME WA JURU WE! NAWE WA SI WE UTURAGARE! “ – (Uwifuzwa Ibihe Byose, p.34.)

3️⃣ INGARUKA Z’AMAHITAMO
🔰Nzabahanira ibihwanye n’imbuto z’imirimo yanyu, kandi nzakongeza umuriro mu ishyamba ryaho, uzakongora ibihakikije byose.” Ni ko Uwiteka avuga.(Yeremiya 21:14)

♦️Nubwo atari ihame ko ubutabera bw’Imana bugaragarira hano ku isi ndetse tukaba tudakwiye kwinjiza amakimbirane yacu mu butabera nyabwo bw’Imana; akenshi na kenshi uguhitamo kwacu kugira ingaruka mu mibereho yacu kandi ku iherezo ry’ubu buzima tuzacirwa imana hashingiwe ku bya twahisemo. Kuko Umwana w’umuntu azazana n’abamarayika be afite ubwiza bwa Se, agaherako yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. (Matayo 16:27)

♦️Ukundwa n’Imana, urahirwa kuko uracyafite amahiwe yo guhitamo. Ngaho hitamo nonaha amahirwe ataguca mu myanya y’intoki.

🛐 DATA WA TWESE URI MU IJURU TUBASHISHE GUHIRTAMO NEZA🙏

Wicogora Mugenzi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *